Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Anasayfa

1- Satın Alma Tahakkuk Şube Müdürlüğü

Görev ve Sorumlukları
İlgili Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde, o yılın bütçesinden genel yönetime ilişkin giderler ile Rektörlüğe bağlı Fakülte/ Yüksekokul öğrencilerine yönelik beslenme, sağlık, kültür ve spor faaliyetlerine ilişkin mal ve hizmet alımları, personel ve öğrenci görevlendirmelerine ilişkin yolluk harcamaları, menkul ve gayrimenkul mal alımları ve bakım/onarımları ile ilgili hizmetleri satın almak ve tahakkuk belgelerinin hazırlanması işlemlerinden sorumludur.
Sorumlulukları altında bulunan malzemelerin, ilgili Kanun Tüzük ve Yönetmeliklere göre giriş ve çıkış kayıtları ile eşyaların doğasından gelen eksilmeler hariç bunların kaybından, takip işleminden ve dağıtımından, malzemelerin muhafazası için tahsis edilen ambar, depo gibi yerlerde malzemelerin yönetmeliklere uygun şekilde korunması ile ilgili hizmetlerin yürütülmesinden sorumludur.

2- Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Görev ve Sorumlukları
Dairede öğrencilerin beden ve ruh sağlığı hizmetlerini yürütmek üzere hizmetler yapılır .Üniversitenin bütün öğrencileri ile çalışları, emeklileri ve çalışanların bakmakla yükümlü olduğu bireyleri için sağlık fişi düzenlemek. Öğrencilere, gerektiği zamanlarda koruyucu aşılar uygulamak. Öğrencilerle diğer personelin muayeneleri ile ayakta tedavilerini yapmak, yatırılarak inceleme ve tedavisi gereken hastaların, ilgili sağlık kuruluşlarına gönderme işlemleri ile her türlü laboratuar tahlilleri ve radyolojik incelemelerini yapmak veya yaptırmak.

3- Sosyal-Kültür Şube Müdürlüğü

Görev ve Sorumlukları
Öğrenciler ile personelin beslenme hizmetlerinin kaliteli bir şekilde sunulabilmesi için, besinlerin merkez yemekhanesine girişinden, diyet uzmanı ve aşçı tarafından yemeğe dönüştürülüp servise sunulmasına kadar (hijyen, kalori, lezzet vb.) izlenip denetleme hizmetlerini yürütmektedir. Öğretim yılı itibariyle de yemek hizmeti merkez ve ilçe birimlerinin tümünde hizmet alım ihalesi yapılarak, ihaleyi kazanan yemek firmasına verilmesini sağlar. (Kantin ve Kafeteryalar Servisi) Ayrıca; bünyesinde yer alan öğrenci-işçi ve engelliler bürosu tarafından da, vizeli işçiler ve engelli öğrencilere yönelik hizmetler yürütülmektedir.
Öğrencilerin ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek ve eğlenme alışkanlığı kazanmalarını sağlamak, güzel sanatlarla ilgili faaliyetleri izlemelerini ve katılımlarını sağlamak ve yeni ilgi alanları kazanmalarına imkân sağlayarak yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkân verecek hizmetler sunmak.

4- Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Görev ve Sorumlukları
Öğrenciler ve personelin spor yapmalarını teşvik etmek amacıyla faaliyetler düzenlemek ve duyurularını yapmak, İlgili kurumlar ile işbirliği yaparak spor turnuvaları vb. faaliyetler düzenlemek, spor faaliyetleri için ihtiyaç duyulan malzeme, beslenme ve barınma ihtiyaçlarını organize etmek, spor tesisleri yaptırmak, bilinçli spor yapılması için uzman elemanlar bulmak ve şehir merkezinde bulunan kültür ve spor salonunda yapılan faaliyetler için gereken düzenlemelere ilişkin hizmetleri yürütür.