Öğrenci Toplulukları
Anasayfa

MUŞALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR  VE  SPOR DAİRESİ  BAŞKANLIĞI

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULU VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

 

Amaç

 

MADDE l – Bu Yönergenin amacı; Muş Alparslan Üniversitesinde kayıtlı bulunan öğrencilerin oluşturdukları ve oluşturacakları toplulukların kuruluş, işleyiş ve mali desteğine ilişkin çalışma esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

 

MADDE 2 – Bu yönerge, Muş Alparslan Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu bütün öğrenci topluluklarını kapsar.

 

Dayanak

 

MADDE 3 - 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 65. maddesi uyarınca Sağlık Kültür ve Spor Dairesinin yürüteceği hizmetleri düzenleyen 3 Şubat 1984 Tarih ve 18301 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sağlık Kültür Spor Dairesi Teşkilatlandırma Yönetmenliğinin 10’uncu maddesi Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş Yönergesinin hazırlanmasına dayanak teşkil etmektedir.

 

Tanımlar

 

MADDE 4 –  Bu yönergede geçen;

 1. Üniversite; Muş Alparslan Üniversitesini,
 2. Rektör; Muş Alparslan Üniversitesi Rektörünü,
 3. Birim Koordinatörü; Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, Meslek Yüksek Okulu Koordinatörünü,

ç) Daire Başkanı; Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanını

 1. Şube Müdürlüğü; Kültür İşleri Şube Müdürlüğünü,
 2. Komisyon ; Öğrenci Etkinlikleri Komisyonunu,
 3. Danışman ; Topluluk Akademik Danışmanını,
 4. Yönerge; Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş Yönergesini, ifade eder.

 

İlkeler

 

MADDE 5 - (1) Öğrenci topluluklarının kurulması ve öğrencilerin bu topluluklarda görev alarak bilgi, yetenek ve ilgileri ölçüsünde kişisel potansiyellerini geliştirmeleri ve içinde bulundukları gruba ve öğrenim gördükleri Üniversiteye katkıda bulunmaları hedeflenmektedir.

 

(2) Bir eğitim-öğretim kurumu olarak Üniversitenin, kurumsal amaç ve hedeflerine ulaşmasında ve öğrenci topluluklarının çalışmalarında aşağıdaki ilkeler esas alınmıştır.

 

 1. Öğrenci topluluklarının, yapılan etkinliğe bağlı olarak Üniversite olanaklarına eşit düzeyde ulaşmalarının sağlanması,

 

 1. Üniversite tarafından desteklenen program ve etkinliklerin, öğrencilerin gelişim ihtiyaçlarına uygun olmasının ve öğrencilerin farklı ihtiyaçlarını karşılayabilmesinin gözetilmesi,

 

 1. Öğrenciler arasındaki farklılıklara saygı duyulması,

 

ç) Öğrencilerin, diğer üniversitelerin öğrenci toplulukları ile işbirliğinde bulunmalarının desteklenmesi,

 

 1. Öğrencilerin, yetenek ve becerilerini ortaya çıkarıp kendilerini kanıtlamalarına fırsat veren bir ortam oluşturulması,

 

 1. Üniversitenin her biriminde entellektüel ve eğitsel bir atmosfer oluşturulması ve bunun sürdürülmesi,

 

 1. Öğrencilerin akademik yaşam ve yerleşke hayatındaki yerinin bilincinde olarak, yürürlükte bulunan yasa, yönetmelik ve kurallara uygun bir şekilde mevcut topluluklarda görev almalarının veya yeni öğrenci toplulukları oluşturmalarının desteklenmesi.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Toplulukların KuruluŞu ve İŞleyiŞi

 

Sorumlu Birimler

 

MADDE 6– (1) Öğrenci topluluklarının işleyişinden sorumlu olan birim Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına bağlı Kültür İşleri Şube Müdürlüğüdür.

 

(2) Rektör tarafından görevlendirilen Birim Koordinatörleri,

 

 1. Toplulukların kuruluş aşamasında rehberlik yapar
 2. Toplulukların işleyişini Yönerge çerçevesinde takip eder
 3. Aksaklıkları tespit edip Öğrenci Etkinlikleri Komisyonuna bildirir. ç)  Ayda bir Topluluk Başkanları ile toplanır.
 4. Yapılacak ilanlarda yönlendirme yapar.

 

Öğrenci Etkinlikleri Komisyonu

 

MADDE 7 - (1) Öğrenci Etkinlikleri Komisyonu; öğrenci topluluklarının kurulması, işleyişi ve mali kaynak sağlanmasından sorumlu bir komisyondur. Bu Komisyon Rektör tarafından görevlendirilen bir Rektör Yardımcısı, Daire Başkanı, Öğrenci Konseyi Başkanı, Topluluk Başkanlarının kendi aralarından seçecekleri bir üye ve Birim Koordinatörlerinin kendi aralarından seçeceği bir üye olmak üzere 5 üyeden oluşur. Komisyonun sekretarya hizmetlerini Kültür İşleri Şube Müdürlüğü yürütür.

 

(2) Öğrenci Etkinlikleri Komisyonu; Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bütçesinden öğrenci etkinlikleri için ayrılan payın, kaydını yenilemiş olan öğrenci topluluklarının amaçlarına yönelik düzenleyecekleri etkinliklerde  kullanılmasını sağlar. Komisyon;  öğrenci    topluluklarının

 

mali destek taleplerini, belirlemiş olduğu ölçütlere göre değerlendirerek, karara bağlar. Öğrenci topluluklarının talepleri; bu desteğin en etkin bir biçimde ve en çok ihtiyaç duyan topluluklar arasında adil olarak dağıtımı hedeflenerek, komisyon tarafından belirlenmiş olan öncelik ilkelerine göre karşılanır.

 

 

Tüzük

 

MADDE 8 - Her öğrenci topluluğunun, kendi amaç ve işleyişlerini açık bir şekilde tanımlayan bir tüzüğü hazırlanmalıdır. Bu tüzükte aşağıda belirtilen hususların bulunması zorunludur.

 

 1. Topluluğun adı ve adresi,

 

 1. Topluluğun amacı ve bu amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili başlıca faaliyet alanları ve çalışma şekli,

 

 1. Topluluk  kurucularının  ad  ve  soyadları,  kayıtlı  oldukları  yükseköğretim kurumları,

T.C. kimlik numaraları ve ikametgâh adresleri,

 

ç) Topluluk yönetim kurulunun başkanı ve üyeleri ile muhasip üyenin seçimi, görev ve yetkileri, Yönetim Kurulu asil ve yedek üye sayısı, toplanma, karar alma usul ve şekilleri,

 

 1. Yıllık üyelik aidatı,

 

 1. Topluluğa üye olma, üyelikten çıkma ve çıkarılma koşulları,

 

 1. Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği.

 

 

Öğrenci  Topluluğunun KuruluŞu

 

MADDE 9 - Öğrenci topluluğu kurulması amacıyla bir araya gelen en az 7, en fazla 15 kurucu üye, tüzüklerini de eklemek suretiyle imzalamış oldukları başvuru dilekçesini Şube Müdürlüğüne verirler. Verilen başvuru dosyasında, akademik danışmanın danışmanlığı kabul ettiğine dair dilekçeleri de yer almalıdır. Topluluk tüzüğünün "Öğrenci Etkinlikleri Komisyonu" tarafından incelenmesi neticesinde, koşulları uygun görülen topluluğun kurulmasına, Senatoda görüşülmesinden sonra karar verilir.

 

Topluluk Adı ve Amblemi

 

MADDE 10 - Öğrenci topluluğunun adı, kısa fakat amacını yansıtacak nitelikte olmalıdır. Aynı isimde iki ayrı öğrenci topluluğu kurulamaz. "Muş Alparslan" veya "Muş Alparslan Üniversitesi" topluluk adının bir kısmı olabilir. Ancak bu durum, Üniversitenin topluluğun yaptığı etkinliklere bağlı olarak yasal ve mali bir yükümlülük alması anlamına gelmez. Her topluluğun ayrıca faaliyet alanını yansıtan ve Üniversitenin isim ve logosunu temsil edecek bir amblemi olmalıdır. Üniversite; öğrenci topluluğunun ödenmemiş borçları, kontratları veya diğer bağlantılarından sorumlu tutulamaz.

 

HaberleŞme Adresi

 

MADDE 11 - Her öğrenci topluluğu; haberleşme için Üniversite içinde adres, telefon ve elektronik posta adresi sağlayarak Şube Müdürlüğüne bildirir. Üniversite yönetiminin, topluluk ile ilgili haberleşmeleri bu adres aracılığı ile yapılır.

Topluluk BaŞkanı ve Yönetim Kurulu

 

MADDE 12 - Topluluğun başkanının, yönetim kurulu üyelerinin ve muhasip üyenin Üniversite öğrencileri olmaları ve disiplin cezası almamış olmaları gerekir. Topluluğun başkanı, muhasip üye ve diğer yönetim kurulu üyelerinin seçilmelerini takiben 15 gün içinde  kimlik  bilgileri ve haberleşme adresleri Şube Müdürlüğüne bildirilir.

 

Topluluk  Akademik DanıŞmanı

 

MADDE 13 - (1) Her öğrenci topluluğunun en az bir akademik danışmanı olmalıdır. Danışman; Üniversite nezdinde, yürürlükte bulunan yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde öğrenci topluluğundan sorumlu kişidir.

 

(2) Topluluk akademik danışmanı, topluluk başkanı, yönetim kurulu üyeleri veya muhasip üyenin; seçim, istifa veya bu sıfat ve statülerinin sona ermesini gerektiren bir başka nedenle ayrılması durumunda, Şube Müdürlüğüne bilgi verilerek "Topluluk Yöneticisi veya Topluluk Akademik Danışmanı Değişim Formu" doldurulmalıdır.

 

Öğrenci Topluluğunun Takip ve İŞleyiŞi

 

MADDE 14 - Öğrenci toplulukları her güz dönemi başında, en geç üç hafta içinde  yapmayı planladıkları faaliyetleri, yıllık faaliyet tablolarını doldurarak bildirimde bulunurlar. Bu şekilde amaçlı ve planlı hareket ederek, Üniversite imkânlarından yararlanabilir ve Üniversiteden maddi destek alabilirler. Bildirimde bulunmayan topluluklar, etkinliklerinde Üniversite olanaklarından yararlanamazlar ve maddi destek alamazlar. Güz döneminde bildirimde bulunmayan topluluklar, bildirimlerini bahar döneminde yapabilirler. Birbirini takip eden iki dönemde bildirimde bulunmayan topluluklar, askıya alınırlar ve üst üste iki dönem etkinlikte bulunamazlar.

 

MADDE 15 - Güz dönemi başında bildirimde bulunmayan veya yeni kayıt yaptırmış olan bir öğrenci topluluğu, bildirimde bulunan bir topluluk ile işbirliği halinde hareket ederek Üniversiteden aldığı mali desteği ve Üniversite kaynaklarını ortak olarak kullanamaz.

 

MADDE 16 – Öğrenci topluluğunun; Üniversitenin fiziksel ve mali kaynakları, hizmetleri ve programlarından yararlanabilmesi için, kayıt sırasında belirttiği topluluk ismini kullanması zorunludur.

 

Öğrenci Topluluğuna Yeni Üye Kazandırma

 

MADDE 17 - Öğrenci toplulukları; yerleşke içerisinde yıl boyu süren etkinliklerden yararlanarak, öğrenci toplulukları tanıtım festivali, bahar festivali, gazete, dergi reklamları, el ilanları aracılığı ile tanıtım ve reklamlarını yapabilir ve üye sayılarını arttırabilirler.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Etkinlikler ve Mali Kaynaklar

 

 

Etkinliklerin Uygulanmasındaki Kurallar

 

MADDE 18 - (1) Her türlü öğrenci etkinliği; Üniversitenin Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmelikleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve yürürlükteki yasalara uygun olmalıdır. Etkinlikler, öğrenci topluluklarının tüzüklerinde belirttikleri amaçlar ile tutarlı olmalıdır. Etkinlikler; herhangi bir kişinin, küçük bir grubun yararına hayır işlemek veya maddi çıkar sağlamak amacıyla düzenlenemez.

 

(2) Öğrenci toplulukları aracılığı ile yapılan etkinliklerde "Yükseköğretim Kurumları Öğrenci  Disiplin  Yönetmeliği"nin  ihlali  durumunda,  sorumlular  hakkında  soruşturma açılarak,

 

fiilin nitelik ve ağırlığına göre haklarında ilgili disiplin hükümlerinin gerektirdiği madde uygulanır ve ilgili öğrencinin toplulukla ilişkisi kesilir.

 

Topluluk Etkinlikleri ve Toplantıları

 

MADDE 19 - (1) Öğrenci toplulukları; amaçlarına uygun konser, gösteri, fotoğraf ve film gösterimi, panel, sempozyum ve konferans düzenleme, festival ve fuarlarda yer alma, sportif etkinliklerde bulunma şeklinde Üniversite yaşamına katkı sağlarlar.

 

(2) Öğrenci topluluklarının her türlü faaliyetlerinde akademik danışmanın onayının  alınması zorunludur.

 

Üniversite Yönetiminin Onayını Gerektiren Etkinlikler

 

MADDE 20 - Öğrenci topluluklarının aşağıda sıralanan etkinlik ve programlarında, akademik danışman tarafından, etkinlik tarihinden en az 15 gün önce Şube Müdürlüğüne yazılı olarak başvurularak izin alınması ve etkinliğin gerektirdiği hazırlıkların yapılmasını talep etmesi gerekir.

 

 1. Konserler,
 2. Üniversite mekânlarının kullanımı,
 3. Film ve tiyatro gösterimi, ç) Yiyecek hazırlama ve satışı,
 4. Dışarıda şenlik ve şenlik ateşi yakmak,
 5. Mali kaynak oluşturucu etkinlikler,
 6. Yürüyüşler,
 7. Gösteri ve tanıtım toplantıları,
 8. Ses ve müzik sistemlerinin kullanımı,
 9. Faaliyet afişlerini asmak ve stand (tanıtım masası) açmak.

 

Öğrenci Topluluklarının Yararlanabileceği Üniversite İmkânları

 

MADDE 21 - Öğrenci toplulukları etkinliklerinde, topluluk başkanı tarafından etkinlik tarihinden en az 15 gün önce Şube Müdürlüğüne yapılan yazılı başvurularına izin verilmesi ve yararlanılmak istenilen hizmetin/hizmetlerin başvuru formunda belirtilmiş olması koşuluyla, aşağıda sıralanan Üniversite imkânlarından, imkânın ve etkinliklerin niteliğine bağlı olarak ücret karşılığı veya ücretsiz olarak yararlanabilirler.

 

 1. Görsel, işitsel araç ve gereçler,
 2. Yiyecek, içecek ve barınma servisleri,
 3. Portatif sahneler,

ç) Masa ve sandalyeler,

 1. Üniversite ulaşım araçları,
 2. Üniversite mekânları,
 3. Üniversite yayınları.

 

Öğrenci Topluluklarının Mali Kaynakları

 

MADDE 22 - Öğrenci topluluklarının amacı, mali kaynak temin etmek olmasa da; seçmiş oldukları bazı program, etkinlik ve hizmetlerin gerçekleştirilmesinde ihtiyaç duyabilecekleri mali desteği temelde dört kaynaktan sağlayabilirler.

 

 1. Üyelerden alınabilecek aidatlar,
 2. Sponsorluk,
 3. Öğrenci Etkinlikleri Komisyonu aracılığı ile Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bütçesinden öğrenci etkinlikleri için ayrılacak kaynak,

ç) Mali kaynak oluşturucu etkinlikler.

 

Aidatlar

 

MADDE 23 - Öğrenci toplulukları tüzüklerinde yer verilmiş olması koşulu ile, etkinlikleri için üyelerinden üyelik ücreti ve aidat alabilirler. Aidat miktarının üniversite yönetimi tarafından onaylanmış olması gerekir. Aidat olarak toplanan gelir; Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bütçesi nezdinde, topluluk adına açılacak hesaba yatırılır. Aidatlarını ödeyen her üyeye bir alındı belgesi verilmeli ve alındı belgeleri ile hesapların kaydı, topluluk muhasibi tarafından tutulmalıdır.

 

Sponsorluk

 

MADDE 24 - Öğrenci toplulukları; etkinliklerine mali kaynak sağlayabilmek amacıyla, çeşitli özel ve kamu kurum ve kuruluşlarından sponsorluk desteği alabilirler. Topluluk, sponsorluk hizmeti almadan önce, yapılacak işbirliğinin ve sağlanacak desteğin mahiyeti hakkında Şube Müdürlüğüne bilgi vermelidir. Üniversite yönetiminden onay alındığı takdirde etkinlik hazırlıklarına başlanmalıdır. Sponsorluk alınacak kuruluşların yaptıkları etkinlikler ve tanıtım çalışmaları yasa ve yönetmeliklere uygun olmalıdır. Sponsorluk anlaşması Üniversiteyi yasal ve mali sorumluluğa sokucu nitelikte olamaz. Alkol ve tütün ürünleri üreten ve pazarlayan şirketlerin sponsorluk önerileri kabul edilemez. Sponsor kuruluşlardan alınan mali destek, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bütçesi nezdinde topluluk adına açılacak hesaba yatırılarak takibi yapılır.

 

Mali Kaynak OluŞturucu Etkinlik Düzenleme

 

MADDE 25 - (1) Akademik yılbaşında kayıtlarını yenilemiş veya yeni kayıt yaptırmış öğrenci topluluklarının, belli bir amacı gerçekleştirmek için düzenleyebilecekleri gelir getirici etkinlikler aşağıda belirtilmiştir. Topluluklar bu etkinliklerinde, Üniversitenin bina ve diğer imkânlarından yararlanabilirler.

 

 1. Mal ve Hizmet Satışı: Öğrenci toplulukları, Üniversitenin açık ve kapalı alanları içinde ücreti karşılığında kermes ve parti düzenleme, yiyecek ve içecek malzeme tanıtımı ve satışında bulunabilirler.

 

 1. Eşya Piyangosu, Hediye Çekilişi Düzenleme: Öğrenci topluluklarının düzenleyeceği etkinliklerin organizasyonu için öğrenci, akademik ve idari personelin katılabileceği eşya piyangosu veya hediye çekilişi düzenlenebilir. Kullanılan her türlü bilet, davetiye ya da afişte; etkinliğin amacı, toplanan paranın topluluk adına Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı, Öğrenci Sosyal Hizmet Birimi bütçesine bağış olarak kaydedileceği ve hangi amaçla kullanılacağı belirtilmelidir. Bu etkinliklerde ödül olarak para, alkollü içki ve tütün ürünleri verilemez.

 

 1. Biletli Etkinlik Düzenleme: Öğrenci toplulukları biletle katılabilinecek konser, sinema ve tiyatro gösterileri düzenleyebilirler. Bu etkinlik sürecinde bastırılan bilet veya davetiyelerin üzerinde etkinliği düzenleyen topluluğun adı, etkinliğin adı, zaman, yer ve etkinlik tarihi, etkinliğin ücreti ve bilet numarası, toplanan gelirin hangi amaç için kullanılacağı belirtilmelidir.

 

 1. Öğrenci topluluklarının, gelir sağlayıcı bir etkinliği planlarken veya düzenlerken aşağıda sıralanan ilkelere göre hareket etmeleri gerekmektedir.

 

 1. Mali kaynak oluşturucu etkinlik, topluluk akademik danışmanı ile önceden tartışılarak değerlendirilmeli ve birlikte karar verilmelidir.

 

 1. Her türlü mali kaynak oluşturucu etkinlik Şube Müdürlüğü tarafından en az 15 gün önceden onaylanmalı ve işlemleri tamamlanmış olmalıdır.

 

 1. Bir kişi veya küçük bir gruba yarar sağlamak amacıyla, gelir getirici bir etkinlik düzenlenemez. Muş Alparslan Üniversitesi kamu yararına olan; eğitsel, sosyal,  kültürel amaçlar taşıyan, topluluk üyelerinin ve Üniversitenin bütün öğrencilerinin, akademik ve idari kadrosunun yararını gözeten uygulamaları desteklemeyi prensip edinmiştir. Gelir getirici herhangi bir etkinlik, belli bir amacı gerçekleştirmeyi hedeflemeli ve o amacı gerçekleştirmek için gerekli ve yeterli olan paranın elde edilmesi amaçlanmalı, kar amacı güdülmemelidir.

 

ç) Yapılacak etkinlikte, gerçek veya tüzel kişilerce bir mal, mülk, oda, bina tefrişi veya hizmet bağışı söz konusu ise; bu bağışın kabulü için, Şube Müdürlüğüne bilgi  verilerek Üniversite Yönetiminden izin alınması gerekmektedir.

 

 1. Yardım ve bağış toplama, eşya piyangosu ve biletli sair etkinlikler, Yardım Toplama Kanunu ve ilgili yönetmelikte öngörülen usul ve esaslara göre gerçekleştirilir. Etkinliğin tüm işlemleri, en az üç kişiden oluşan bir komisyon tarafından yürütülerek, sonuçlandırılmalıdır. Makbuz-bilet kayıt defterinin düzenli olarak tutulması, komisyonun sayman üyesinin sorumluluğundadır.

 

 1. Etkinliğin türüne göre bağış, yardım, bilet ve sair satışlardan sağlanan gelirler Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı içinde, öğrenci topluluğu adına açılacak bir alt hesaba yatırılarak bu hesaptan takip edilmelidir.

 

Topluluk Hesaplarının İŞler Halde Tutulması

 

MADDE 26 - Her öğrenci topluluğunun muhasip üyesi, sahip olunan parayı öğrenci topluluğu adına Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bütçesi nezdinde topluluk adına açılan hesaba yatırmak ve takip etmek zorundadır. Harcamaların belgeye dayalı olmasından, üyelik ücreti ve aidat makbuzları ile muhasebe defter kayıtlarının düzenli ve usulüne uygun olarak tutulmasından topluluk muhasibi sorumludur. Öğrenci topluluğunun kapatılması veya kayıt yenilememesi durumlarında; topluluğa ait olan para, öğrenci topluluklarının hizmetine yönelik olarak kullanılmak üzere, Öğrenci Etkinlikleri Hesabına bağış olarak devredilir.

 

Üniversite Tarafından Mali Destek Verilebilecek Etkinlikler

 

MADDE 27 - Öğrenci toplulukları aracılığı ile düzenlenen etkinliklerde, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bütçesinden mali destek talebinde bulunulabilecek harcama başlıkları aşağıda sıralanmıştır.

 

 1. Afiş, el ilanı, poster ve form baskısı,
 2. Reklam ve ilanlar,
 3. Kırtasiye ve genel ofis malzemesi, ç) Işık ve ses düzeni kiralanması,
 4. Programın, etkinliklerin gerçekleştirilmesinde özel öneme sahip olan her türlü araç gereç,

 

 1. Ulaşım aracı kirası,
 2. Profesyonel hizmet veren kişiler ve sanatçılara yapılan ödemeler,
 3. Topluluk amaçları doğrultusunda çıkarılan her türlü eğitici ve öğretici yayın.

Üniversite Tarafından İzin Verilen Ancak Mali Destek Verilemeyecek Etkinlikler MADDE  28  -  Öğrenci  toplulukları  aracılığı  ile  düzenlenen  etkinliklerde,    Üniversite

bütçesinden mali destek verilemeyecek etkinlikler aşağıda gösterilmiştir.

 

 1. Topluluk üyeleri için sürekli ulaşım ücreti,
 1. Konferans katılımları,
 2. Topluluk üyelerine yapılacak ödemeler,

ç) Öğrenci toplulukları tarafından hazırlanan plaket, ödül belgesi, hediye olarak verilen materyal alımı,

 1. Amacı tamamen mali kaynak yaratmak olan etkinlikler,
 2. Yiyecek, içecek siparişleri ve ikramlar.

 

Mali Destek Talebinde Bulunma

 

MADDE 29 - Öğrenci topluluğu, her dönemin ilk üç haftasında, yapmak istediği etkinliklere ilişkin "Etkinlik Düzenleme Başvuru Programını" ve yapılacak etkinliklere ilişkin ayrıntılı bilgilerin bulunduğu, etkinliklerin açıklandığı ve talep edilen mali desteğin miktarının gerekçesi olarak belirtildiği bir "Mali Destek Formu"nu Şube Müdürlüğüne teslim eder. Dönemin en geç dördüncü haftasının sonuna kadar Şube Müdürlüğü talepleri, Öğrenci Etkinlikleri Komisyonunda değerlendirerek, desteklenebilecek öğrenci etkinliklerine mali destek miktarlarını ilan eder. Buna göre de, öğrenci toplulukları elde ettikleri mali kaynaklara göre etkinliği  düzenleyip düzenlememeye karar verebilirler.

 

Mali Destek Formları Doldurma ve BaŞvuru

 

MADDE 30 - "Öğrenci Topluluğu Kayıt Formu" ve "Mali Destek Formu" Şube Müdürlüğünden veya Üniversite web sayfasından elde edilebilir. Başvuru sırasında, başvuruda bulunan topluluk ve düzenlenmesi planlanan etkinlik hakkında tanımlayıcı bilgi verilmelidir. Bu bilgiler; programın amacı, program için gerekli olan tüm maliyet, etkinlikten yararlanacak tahmini öğrenci sayısı, topluluğun daha önceki etkinliklerinden örnekler ve topluluğun bütçesi gibi  hususları kapsamalıdır.

 

Acil Mali Destek Talebi

 

MADDE 31 - (1) Öğrenci toplulukları, dönem başında normal mali yardım için talepte bulunamadıkları durumlarda, acil mali destek talebinde bulunabilirler. Acil mali destek talebinin nedenleri aşağıda sıralanmıştır.

 

 1. Topluluğun yeni kurulmuş olması,
 1. Topluluğun yararlanabileceği yeni bir olanağın ortaya çıkması,
 1. Aşağıda sıralanan ve acil mali destek talebine gerekçe olamayacak durumlarda bu talep karşılanmaz.

 

 1. Topluluğun uygun bir şekilde organize olamaması,
 1. İlgili form ve dokümanların son başvuru tarihinden sonra teslim edilmesi,

 

 1. Topluluk yönetiminin değişmesi,

ç) Mali destek verme sürecine ilişkin bilgi sahibi olmama.

 1. Bir öğrenci topluluğu yıl içerisinde ancak bir kez acil mali destekten yararlanabilir.

 

Etkinlik Raporları

 

MADDE 32 – Her öğrenci topluluğu, son bir yılda gerçekleştirdiği etkinlikleri ve bu etkinlikleri düzenlerken karşılaştığı kolaylaştırıcı ve güçleştirici unsurları belirten bir rapor hazırlayarak, bu raporu en geç bahar dönemi genel sınavları bitiminden sonraki iki hafta içinde, her faaliyet sonrası raporu da, faaliyetin bitiş tarihini takip eden bir hafta içinde Şube Müdürlüğüne vermek zorundadır.

 

 

Yürürlük ve Yürütme

 

MADDE 33 - (1) Bu yönerge, Muş Alparslan Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

(2) Bu yönerge hükümlerini Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü yürütür.