Muş Alparslan Üniversitesi
 
UMUDA BAĞIŞ TOPLULUĞU
Anasayfa

                                                                                                          MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

                                                                                                    UMUDA BAĞIŞ TOPLULUĞU ANA TÜZÜĞÜ

   

         Topluluğun Amacı

         MADDE 1

- Genel Amaçlar: Bu yönergenin amacı, bireylerde organ bağışı, kan bağışı, kök hücre bağışı bilincini geliştirmek ve yaşamın önemini vurgulamaktır. Aynı zamanda toplum bilincinin oluşmasını sağlamak,

a) Organ bağışlarını özendirici programlar yapmak, bu konuda insanları aydınlatacak faaliyetlerde bulunmak.

b) Organ bağışının insan yaşamındaki önemi üzerine çalışmalar yapmak

c) Organ bağışının yaşam için önemi üzerine programlar yapmak.

ç) Organ bağışı konusundaki gelişmeleri takip ederek,  topluma sunmak.

d) Panel, konferans gibi bilimsel etkinliklerde bulunmak.

e) Organ nakli üzerinde duran broşürler yayınlamak.

f) Toplum ve öğrencilere canlı donör olmanın önemini vurgulamak.

       

         Topluluğun Adı ve Amblemi

         MADDE 2

- Topluluğun Adı: Muş Alpaslan Üniversitesi Umuda Bağış Topluluğu. Topluluğun amblemi aşağıdadır.

                                                              

 

 

         Topluluk Adresi

         MADDE 3

- Sağlık Yüksekokulu Öğrenci Toplulukları /Muş Alparslan Üniversitesi Kampüsü

   

         Üyelik

         MADDE 4

- Topluluk üyeliği aşağıdaki şartlara bağlıdır:

 

 

 

 

 

a) Üniversite öğrencileri ve personeli topluluk üyesi olabilir. Üniversite tarafından bir disiplin cezası almış veya her hangi bir suçtan dolayı hüküm giymiş olan öğrenciler üye olamaz.

b) Topluluk uygulama yönergesini kabul etmiş olmak.

c) Üyelik için gerekli formu doldurarak öğrenci topluluğuna başvurmak.

ç) Topluluk amaçlarına uygun davranmak ve faaliyetlere katılmak.

d) Üyelik dışında kulübe katkıda bulunmak isteyen kişiler ancak danışman sıfatıyla görev alabilirler; danışmanların seçme, seçilme ve oy verme hakları yoktur.

 

         Üyelikten Çıkarma

         MADDE 5

 - Üyelik koşullarını kaybedenler ve uymayanlar yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun kararı ile üyelikten çıkartılırlar.

a)Öğrencilik halinin sona ermesi

b)Her ne sebeple olursa olsun disiplin cezası almış kişilerin üyeliği kendiliğinden sona erer.

c) Herhangi bir nedenle Topluluk üyeliğinden çıkarılanlar tekrar üye olamazlar.

ç)Hiçbir üye toplulukta kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. İstifa yönetim kurulunda okunduğu anda yürürlüğe girer.

        

         Genel Kurul

         MADDE 6

- Genel kurulun görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a)Topluluk üyeleri arasından 3 (asil), 3 (yedek) olmak üzere yönetim kurulunu seçmek.

b) 2 (asil), 2 (yedek) üyesi olmak üzerede denetleme kurulunu seçmek.

c)Topluluğun faaliyetleri hakkında yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunmak.

ç)Çeşitli etkinlik ve faaliyetlerin, plan ve bütçelerini yapıp yönetim kuruluna sunmak.

d) Yönetim kurulunun faaliyet raporunu görüşmek ve onaylamak.

e) Üyelikten çıkarılmaya ilişkin değerlendirmeler yapıp yönetim kuruluna sunmak.

f)Yapılacak faaliyetlere ilişkin kişileri görevlendirme.

 

         Yönetim Kurulu

         MADDE 7

a)Başkan:  Muş Alparslan Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi uyarınca kurucu üye öğrenciler arasından topluluk üyeleri tarafından Öğrenci Etkinlikleri Komisyonu’nun belirlediği tarihte seçilir. Başkan, Yönetim Kuruluna başkanlık eder.

b)Yönetim Kurulu: Genel kurul tarafından üyeler arasından seçilen 3 kişilik bir kuruldur. Ayda bir defa toplanır. Yönetim kurulu toplantısı için en az 2 üyenin hazır bulunması gerekmektedir. Aksi durumda kurul toplanamaz.

 

 

 

 

 

 

 

Yönetim kurulu üyeleri seçimlerini izleyen ilk toplantısında aşağıda belirtilen görevlendirmeleri yapar.

—Yönetim Kuruluna seçilebilmek için kulüp üyesi olmak ve başka bir kulübün Yönetim Kurulunda görevli olmamak gerekir.

— Başkanın bulunmadığı zamanlarda başkana vekâlet etmek üzere başkan yardımcısı seçmek,

— Topluluk faaliyetlerine katılacak üyeleri belirlemek, faaliyet programlarını hazırlamak, değerlendirmek ve yönetim kuruluna rapor vermek üzere bir faaliyet sorumlusu belirlemek,  Yönetim kurulunda kararlar oy çokluğu ile alınır. Oy eşitliği halinde kararı başkan verir. Mazeretsiz üç yönetim kurulu toplantısına katılmayan üyenin yönetim kurulu üyeliği

kendiliğinden sona erer. İstifa veya kendiliğinden sona erme sonucunda boşalan açık üyeliğin yerine başkanın seçtiği bir üye geçer.

       

         Denetleme Kurulu

         MADDE 8

 Denetleme kurulu Genel kurulca seçilen 2 üyeden oluşur. Üyelerden en az birinin topluluk üyesi Üniversite akademik personeli olması gerekmektedir. Genel kurul toplantılarından önce toplanarak topluluğun bütün çalışmalarını denetler. Genel kurula sunmak üzere raporu hazırlar.

Denetleme kurulunun boşalan üyeliği yönetim kurulunun belirlediği başka üye ile doldurulur.

 

         Disiplin kurulu

         MADDE 9

a ) Üniversite tarafından bir disiplin cezası verilen veya herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymiş öğrenciler topluluğa üye olamaz.

b ) Üyelik koşullarını kaybedenler ve üyelik şartlarına uymayanlar yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun kararı ile üyelikten çıkartılırlar.

 

         Evraklar

         MADDE 10

a ) Üye kayıt forumları,

b ) Topluluk çalışma defteri

 

         İşleyiş

         MADDE 11

Yönetim Kurulu öğrenim yılı boyunca ayda en az bir kez toplanır. Toplantının açılabilmesi için beş üyenin bulunması şarttır. Genel Koordinatörün bulunmaması halinde Genel Sekreter toplantıya başkanlık eder. Kararlar salt çoğunlukla alınır. Toplantıda alınan kararlar yazman tarafından zapta geçilir.

 

 

 

 

 

 Bu zabıt toplantı sonunda katılanlarca imzalanır. Daha sonra karar defterine yazılır. Bir sonraki toplantıda okunarak üyelere imzalatılır. Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara katılması zorunludur.

 

         Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi

         MADDE 12

Yönetim Kurulu (en fazla 10 kişi)liste sistemi ile seçilir. Genel Kurul yapılmadan en geç bir hafta kalaya kadar liste isimleri tespit edilir ve Genel Kurula katılan aktif üyelerin en az yarısının bir fazlasının oyunu alan liste yönetim kurulu olarak seçilir. Listedeki isimler yönetim kurulu olarak seçilmeden önce listeyi temsil edecek bir genel koordinatör seçilmez.

 

         Yıllık Aidatlar

         MADDE 13

Topluluklar, üyelerden nakdi hiçbir gelir şeklinde aidat ya da başka bir başlık altında gelir elde edemezler.

        

         Genel Kurul Toplantıları ve Faaliyetleri

         MADDE 14

 a) Yıllık faaliyet planlarını yaparak yönetim kuruluna sunmak.

b) Üyeler ile ilgili kayıtları tutmak, faaliyetlerini izlemek.

c) Faaliyetler ve eğitim programları ile ilgili kararlar alarak uygulamaya koymak.

ç) Olağan ve olağanüstü genel kurul çağrısını tarih, yer ve gündemini belirleyerek üyelere duyurmak. 

d)Topluluğun faaliyetleri tanıtmak.

e)Üniversitede faaliyet göstermekte olan diğer topluluklarla işbirliği yapmak.

f) Yönerge ve uygulama esasları ile genel kurul kararlarında yönetim kurulunca verilen diğer görevleri yapmak.

g)Toplantılarda akademik danışman bulunması zorunludur.

       

         Toplantı Yeter Sayısı

         MADDE 15

 a ) Üye sayısının üçte biri sayısına ulaşılması toplantı için yeterlidir.

      

         Toplantı Yöntemi

         MADDE 16

 a) Toplantı yönetim kurulunun başkanlığında ve diğer yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilir.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

         Adaylıklar

         MADDE 17

Toplantıya katılma hakkı olan her üye yönetim kuruluna ve denetleme kuruluna aday olabilir. Aday olan üyeler, adaylıklarını toplantı günü toplantıyı yönetecek olan kurula yazılı olarak şahsen bildirir.

 

         Tüzük Değişikliği

         MADDE 18

Yönetim Kurulu mevcut tüzükte ihtiyaçları karşılaması ve sıkıntıların

giderilmesi için Yönetim kurulunun salt çoğunluk kararıyla tüzük değişiklikleri yapabilir.

Tüzükte doğacak boşluklar için Muş Alparslan Üniversitesi Topluluk Yönergesi esas alınır.

Muş Alparslan Üniversitesi yönergesinin ihtiyaca cevap vermemesi durumunda son karar.

Yönetim kurulunundur. Değişiklik teklifi senato’da yapıldıktan sonra değişiklik yürürlüğe

girer.

 

         Topluluğun Feshi

         MADDE 19

- Topluluk aşağıdaki hallerde feshedilir.

a) Genel kurulun üye tam sayısının çoğunluğunun kararı ile.

b) Topluluk üye sayısının yönetim ve denetim organlarını oluşturacak sayının altına düşmesi.

c) Topluluğun fesih olması durumunda bütün mal varlığı, Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı'na devredilir.

ç) Bu esaslarda hüküm bulunmayan hallerde " Muş Alparslan Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönerge" hükümlerine başvurulacaktır.

 

         Yürürlülük

         MADDE 20

Bu Topluluk Tüzüğü Muş Alparslan Üniversitesi Senatosu’nda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

        Yürütme

        MADDE 21

Bu Tüzük Topluluk Başkanı tarafından yürütülür.

 

MADDE 22- Topluluğun Akademisyen Danışmanı,     

Topluluğun Danışman Akademisyeni: Arş. Gör. Fatih ŞAHİN’dir.

   Kurucu Üyeler

— Cemile ALTUNHAN

— Emrullah ATAK

— Ali Ümit YILMAZ

— Ramazan İDER

— Ferhat TUNÇ

— İpek CİGER

— Elif ÖZTEN

__ Selçuk HAYLAZ